top of page

NEWS

Sun-up RC:นำเสนอในการประชุม Clean Air Solutions Network

คุณสยามณัฐ พนัสสรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวและนำเสนอในการประชุม Clean Air Solutions Network ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมอันทรงเกียรติทั้งหมด 95 คน ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย บริษัท SAIC Motor-CP จำกัด ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและภาควิชาการ

ในการประชุมเรามีวิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะทำให้ประเทศไทยดีขึ้น และเปิดโอกาสในการสนทนาเกี่ยวกับการวิจัยและแนวทางแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ เช่น PM2.5, VOCs ฯลฯ ในประเทศไทย ซึ่งในงานนี้ Sun-up Recycling ได้แบ่งปันแนวทางปฏิบัติในการลดสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ผ่านการรีไซเคิลตัวทำละลายที่ใช้แล้ว และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมมากมาย เรามีความมุ่งมั่นอย่างสูงที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขยายกระแสผลักดันและมีส่วนร่วม ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมมากขึ้น

Sun-up RC 5.11presentation.jpg
株式会社サンアップ
bottom of page