top of page

ถัง

เรามุ่งหวังที่จะนําผลประโยชน์มาสู่ลูกค้าผ่านธุรกิจถัง เราจําหน่ายถังชนิดต่างๆ และดําเนินการรีไซเคิลเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ขาย

販売

ขณะน้ีเราจัดการกับถังสามประเภทดังต่อไปนี้:

ถังใหม่

ถังรีไซเคิล

ถังขยะอุตสาหกรรม

เป็นถังใหม่ ไม่มีคราบหรือตําหนิใดๆ

อย่างไรก็ตามราคาและอุปทานอาจมีความผันผวนเนื่องจากสภาวะตลาด

ถูกกว่าและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

ถังรีไซเคิลคุณภาพอาจแตกต่างกันไป

ถังท่ียังไม่แปรรูป

ใช้สําหรับจัดเก็บขยะอุตสาหกรรม

วัสดุ

เหล็ก

พลาสติก

สแตนเลส

ขนาด

200​​ L

ประเภท

Closed Drum

(For Liquid)

Open Drum

(For Solid・Soot)

Chemical Drum

(For Acid・Anti-Rust)

การใช้งาน

・บรรจุผลิตภัณฑ์ ・จัดเก็บขยะอุตสาหกรรม

※กฎหมายการกําจัดขยะห้ามการเผาขยะในที่โล่ง นอกจากนี้ยังถือเป็นการละเมิดกฎหมายหากเราเผาวัสดุเหลือใช้ที่บ้านหรือท่ีทํางาน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถขายถังเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผาได้ นอกจากนี้ เราไม่สามารถขายถังให้บุคคลธรรมดาได้

回収

Collect

เรารวบรวมถังท่ีไม่ใช้แล้วจากโรงงานและสํานักงาน นอกจากนี้​เราสามารถรับซื้อถังที่มีค่าและนํากลับมาใช้ใหม่ได้ตามเงื่อนไขของถังแต่ละถัง

โปรดติดต่อเราเพื่อปรึกษาเพิ่มเติม

ตัวอย่าง...

ถังสําหรับเก็บวัตถุดิบถูกกำจัดเป็นเศษโลหะ

ข้างในถังสะอาดแต่ข้างนอกมีสนิม...

ถังพลาสติกใช้แล้วต้องกำจัดเป็นขยะ...

再生

Recycle

ถังที่เก็บรวบรวมจะถูกจัดเรียงโดยผู้รีไซเคิล ถังรีไซเคิลจะถูกนําไปรีไซเคิล เจ้าหน้าที่ของเราจะเข้าเยี่ยมชมโรงงานของคุณและให้คําปรึกษาเพิ่มเติม

Recyclable Drums

เกณฑ์

ถังเหล็ก 200 ลิตร ตามมาตรฐาน JIS Z-1601,1600

ภายนอก

ไม่มีรอยบุบ การเชื่อม หรือความเสียหายอื่นๆ

ผลิตภายใน 3 ปี

พร้อมชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ติดมา ฯลฯ

ภายใน

ไม่ปนเปื้อนและสามารถบําบัดสารตกค้างได้อย่างเหมาะสม ไม่มีสารพิษหรือสารท่ีเป็นอันตราย กลิ่นฯลฯ

Reuse

再資源化

หากถังจัดอยู่ในประเภทที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ ถังดังกล่าวสามารถใช้เป็นทรัพยากรเศษซากที่มีค่าได้

Reusable Drums

・ถังที่ไม่เป็นมาตรฐาน (ความจุ รูปร่าง ถังนําเข้า ฯลฯ)

・ถังแบบบางพิเศษ
・ถังอันตราย

・ถังท่ีเสียหาย(บุบ ผิดรูป รู รอยขีด ข่วน สนิม​ ฯลฯ)

เกณฑ์

株式会社サンアップ
bottom of page