top of page

ความเป็นมา

July 1995

ผู้ก่อตั้ง Toshiyuki Sugiyama ก่อต้ัง Sun-up Corporation

สํานักงานตั้งอยู่ที่ Takezono, Tsukuba

ขายเครื่องทำความสะอาดสลับตัวทําละลายคลอรีน

July 1996

เริ่มให้คําปรึกษาธุรกิจลอกสี

เร่ิมต้นขายน้ํายาล้างสี

July 1998

ขึ้นทะเบียนผู้ค้าสารพิษหรือสารอันตราย

เริ่มจําหน่ายเคมีภัณฑ์และตัวทําละลาย

เร่ิมจําหน่ายและเก็บถัง

July 1999

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขนส่งขยะอุตสาหกรรมที่จังหวัดอิบารากิและชิบะ

เร่ิมเก็บขยะอุตสาหกรรม

January 2000

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขนส่งขยะอุตสาหกรรมท่ีจังหวัดไซตามะ

November 2004

เปิดสํานักงานใหม่

สํานักงานแห่งใหม่ตั้งอยู่ท่ี Sasagi, Tsukuba

December 2005

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขนส่งขยะอุตสาหกรรมท่ีจังหวัดกุมมะ

January 2006

ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขนส่งขยะอุตสาหกรรมท่ีจังหวัดโทจิงิ

February 2011

เร่ิมทําความสะอาดโรงบําบัดน้ํา・บูธพ่นสี

April 2015

ก่อตั้ง Sun-up Corporation (Hong Kong) Limited

September 2017

ก่อตั้ง Sun-up Corporation (Thailand) Limited

ก่อตั้ง Rock Engineering Co., Ltd.

January 2020

Sun-up Recycling Co., Ltd. โรงงานสร้างเสร็จและเริ่มดําเนินการ

April 2022

Sun-up Corporation Kawaguchi โรงงาน 1 เริ่มดําเนินการ

October 2023

Sun-up Corporation Kawaguchi โรงงาน 2 เริ่มดําเนินการ

株式会社サンアップ
bottom of page