top of page

ระบบรีไซเคิลโซลเว้นท์

เรามีเครื่องรีไซเคิลตัวทําละลายขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ซึ่งสามารถติดตั้งที่โรงงานของลูกค้าได้ และเราสามารถออกแบบปรับเปลี่ยนเครื่องตามความต้องการของลูกค้าได้

อุตสาหกรรม・กระบวนการ

対象業界・工程

กระบวนการพ่นสี
กระบวนการผลิตสี
กระบวนการพิมพ์กราเวียร์・เฟล็กโซกราฟี

กระบวนการขจัดคราบน้ำมัน・กระบวนการล้าง

​- ปัญหา ​- 

เพิ่มต้นทุนเนื่องจากการใช้ตัวทําละลาย

ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากการเผาของเสียที่เป็นตัวทําละลายอินทรีย์

ของเสียที่เป็นตัวทําละลายอินทรีย์มีจํานวนจํากัด

พื้นท่ีจัดเก็บมีจํากัดสําหรับของเสียท่ีเป็นตัวทําละลายอินทรีย์

​- ข้อเสนอ ​- 

การรีไซเคิลโดยระบบรีไซเคิลตัวทําละลาย

การดําเนินงานที่ยืดหยุ่นสําหรับปริมาณน้อย (1 ตัน - ไม่กี่ตัน/เดือน)

ต้นทุนการดําเนินงานตำ่

- ข้อดี ​- 

​ลดต้นทุนการจัดซื้อตัวทําละลายบริสุทธ์ิ

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

- ทําการทดสอบฟรี -

※กรุณาเตรียมตัวทําละลายท่ีใช้แล้ว​ 20ลิตร + ตัวทําละลายบริสุทธิ์ 5ลิตร
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์องค์ประกอบ(GC)

ผลิตภัณฑ์・เทคโนโลยี

商材・技術紹介

ระบบรีไซเคิลตัวทําละลาย

CA-101-A釜.jpg

●○ โมเดลสามารถโหลด​ 18L ได้ ○●

เราสามารถใส่ถังปิ๊ปตัวทําละลายที่ใช้แล้วขนาด 18ลิตร ลงไปในเครื่องรีไซเคิลตัวทําละลายโดยการระเหยตัวนี้ได้

โครงสร้างป้องกันการระเบิด ไม่มีอุบัติเหตุตั้งแต่เริ่มดําเนินธุรกิจมา
ต้ังแต่ปี1969

CA-101-A.png

การออกแบบที่ล้ำสมัยซึ่งมีต้นทุนตำ่และมีความปลอดภัย

เครื่องระเหยถูกให้ความร้อนทางอ้อมและปลอดภัยด้วยระบบท่อความร้อน เราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนหรือเติมน้ํามันหล่อลื่นใดๆ สําหรับเครื่อง ระบบสามารถทํางานแบบกึ่งถาวรได้ เราสามารถใส่ถังปิ๊ปตัวทําละลายที่เป็นของเสีย 18 ลิตร ลงไปในเครื่องระเหย เพื่อป้องกันไม่ให้ตะกอนเกาะติดในเครื่องระเหย และไม่มีวัสดุส้ินเปลืองใดๆ ยกเว้น packing seal

ระบบกึ่งอัตโนมัติ・ระบบอินเตอร์ล็อค

การกลั่นจะเริ่มขึ้นหลังจากใส่ถังปิ๊ปขนาด18 ลิตรลงในเครื่องระเหยและกดปุ่มสตาร์ท จากนั้นเครื่องจะหยุดโดยอัตโนมัติเมื่อการกลั่นเสร็จสิ้น อุณหภูมิได้รับการตรวจสอบและควบคุมโดยระบบเชื่อมต่ออิสระสองระบบ ซึ่งจะป้องกันความร้อนท่ีสูงเกินไปซึ่งมีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

การออกแบบที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้า

เรามีเครื่องหลากหลายประเภทตามปริมาณตัวทําละลายท่ีเป็นของเสียและกระบวนการผลิต เราสามารถออกแบบและผลิตให้ลูกค้าได้

กรณีศึกษา

●○ ติดตั้งแล้วมากกว่า 2,000 เครื่องทั่วโลก ○●
โรงงานสี, โรงงานพิมพ์, โรงงานชิ้นส่วนยานยนต์, โรงงานชิ้นส่วนไฟฟ้า ฯลฯ

​導入事例

​กรณีศึกษา 1 Precision Manufacture:MEK (กระบวนการล้าง) ปริมาณตัวทําละลายที่เป็นของเสีย : 1,000 ลิตร/เดือน

After

6 months

1,050,000 JPY Cost Merit

事例1.jpg

Model: CA-101-A

事例1比較.jpg

Before   After

Recovery Rate 95%

事例1残差.jpg

Sludge

​กรณีศึกษา 2  ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์:น้ํามันก๊าด (กระบวนการขจัดคราบน้ำมัน) ปริมาณตัวทําละลายท่ีเป็นของเสีย : 1,200 ลิตร/เดือน

After

6 months

1,400,000 JPY Cost Merit

事例2.jpg

Model : CA-103V

事例2液.png

น้ำเสียที่มาจากเครื่องล้างทำความสะอาด ก็สามารถกลั่นและรีไซเคิลได้

株式会社サンアップ
bottom of page