top of page

บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา

เราให้บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ําเพื่อออกแบบระบบบําบัดน้ําประปา บําบัดน้ําเสีย และการรีไซเคิล ฯลฯ

水質検査

รายการวิเคราะห์

水質分析項目一覧.png

*เราสามารถวิเคราะห์รายการอื่นๆ ที่ไม่อยู่ในตารางด้านบนได้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของน้ํา

株式会社サンアップ
bottom of page