top of page

บริการบําบัดของเสีย

เราเสนอวิธีที่ดีที่สุดในการบําบัดของเสียซึ่งจะทําให้ลูกค้าได้รับความค้มค่า เราจัดกระบวนการทั้งหมดในการจัดการและการขนส่งกากอุตสาหกรรมต่างๆ โปรดติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Products

取り扱い品目

เราจัดการกับขยะอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรม
・Glass ・Automotive Components ・Electric Components ・Chemicals ・Semiconductors
・Metal Processing ・Printing ・Paper etc.

กากอุตสาหกรรม

・Sludge  ・Wood Offcuts  ・Soot
・Waste Oil  ・Metal Scrap   ・Rubble
・Waste Acid

・Animal & Plant Residue Waste ・Waste Paper
・Waste Alkali ・Cinder                ・Waste Plastic

・Waste Glass, Concrete & Crockery

กากอุตสาหกรรมควบคุมพิเศษ

・Inflammable Waste Oil

・Strong Acid
・Strong Alkali etc.

処理までの流れ

กระบวนการ การกําจัด

การเก็บตัวอย่างและเยี่ยมชมสถานที่

ผู้เชี่ยวชาญด้านบําบัดของเสียของเราจะไปที่โรงงานหรือสํานักงานของลูกค้า เพื่อเก็บตัวอย่างและรวบรวม ข้อมูลที่จําเป็น เราตระหนักดีว่าการไปที่โรงงานและพูดคุยโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเป็นสิ่งสําคัญ ที่จะได้รับข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า

1

ข้อเสนอ・ใบเสนอราคา

เรามุ่งมั่นท่ีจะเสนอวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดตามความหลากหลาย ปริมาณและวิธีการกําจัดของเสียอุตสาหกรรมผ่านระบบของเรามากกว่า 50 เจ้าที่เป็นพันธมิตรภายในประเทศญี่ปุ่น

2

สัญญา

เราดูแลกระบวนการเอกสารต่างๆสําหรับลูกค้าของเรา ซึ่งรวมถึง:
・สัญญาผู้รับเหมาช่วงด้านการบําบัดของเสีย
・เอกสารข้อมูลของเสีย (WDS)
・ใบกํากับการขนส่งของเสียอันตราย

・วิเคราะห์กากอุตสาหกรรมและออกเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี(MSDS)

​3

การกําจัด・การเก็บรวบรวม

เราจัดให้มีการขนส่งและกําจัดของเสียตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

4

การลดต้นทุนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการซื้อขายหรือการให้คําปรึกษา

ราจัดการไม่ใช่แค่การบําบัดของเสียเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นตามกระบวนการผลิต เช่น การแนะนําเครื่องรีไซเคิล หรือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน เราให้บริการโซลูชั่นท่ีตอบโจทย์ปัญหาของลูกค้า เราสามารถให้ข้อมูลล่าสุดในตลาดหรือกฎหมาย เรามุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรท่ีดีท่ีสุดกับลูกค้าในการรีไซเคิลและส่ิงแวดล้อม

5

再生

วิธีรีไซเคิล

เราเสนอการบําบัดของเสียที่เหมาะสมที่สุดสําหรับขยะอุตสาหกรรมทุกประเภทตามความต้องการของลูกค้า

​品目

Waste Treatment

After Treatment

Cider

การเผา・การเผาไหม้

การบด

การหมัก

การหลอมละลายและการแข็งตัว

นำมาเป็นส่วนประกอบที่ใช้ทำถนน

รีไซเคิลเป็นวัตถุดิบของปูนซีเมนต์

ขายเป็นปุ๋ย

Sludge

การแข็งตัว

การอบแห้ง

การหลอมละลายและการแข็งตัว

การเผา

นํากลับมาใช้ใหม่เป็นทรายรีไซเคิล・ดิน

ขายเป็นสารปรับสภาพดิน

รีไซเคิลเป็นวัตถุดิบของปูนซีเมนต์

Waste Oil

การรีไซเคิลโดยการกลั่น

การเผา

แยกน้ํามัน

ขายเป็นน้ํามันรีไซเคิล・น้ํามันเชื้อเพลิง

นํามาใช้ใหม่เป็นเชื้อเพลิง

Waste Acid
Waste Alkali

การวางตัวเป็นกลาง
การฟื้นฟู・การไม่ละลายน้ํา

นํากากตะกอนที่เป็นกลางกลับมาใช้ใหม่

Waste Plastic

การลดปริมาณ

แปลงสภาพของขยะมูลฝอยให้เป็นเชื้อเพลิง

การบด

นํากลับมาใช้ใหม่เป็นเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย (RDF)

ขายเป็นวัสดุรีไซเคิล

 

Waste Paper

การเผา

แปลงสภาพของขยะมูลฝอย ให้เป็นเชื้อเพลิง

นําขี้เถ้าที่เผาแล้วกลับมาใช้ใหม่

​นําเชื้อเพลิงจากขยะกลับมาใช้ใหม่เป็นเชื้อเพลิง

Wood Offcuts

การบด

จําหน่ายเศษไม้เป็นวัสดุรีไซเคิล

Animal & Plant Residue Waste

การหมัก

การเผา

ขายเป็นปุ๋ย

นําขี้เถ้าที่เผาแล้วกลับมาใช้ใหม่

Metal Scrap

การตัด ・ การบีบอัด

จําหน่ายเศษโลหะเป็นวัสดุในการรีไซเคิล

Waste Glass, Concrete & Crockery

การตัด・การบด

การบีบอัด

ขายเป็นวัสดุรีไซเคิล
ขายเป็นวัสดุแก้วและบล็อก

Soot

การแข็งตัว

การอบแห้ง ・ การเผา

รีไซเคิลเป็นวัตถุดิบของปูนซีเมนต์

นํามาใช้ใหม่เป็นวัสดุพื้นฐาน

導入事例

กรณีศึกษา

นอกจากน้ีเรายังมอบความเข้าใจในการลดปริมาณของเสียและเครื่องรีไซเคิลเพื่อส่ิงแวดล้อมอีกด้วย

เรามุ่งมั่นท่ีจะนําเสนอโซลูชันท่ีเป็นประโยชน์มากท่ีสุดโดยพิจารณาจากของเสีย เช่น คุณลักษณะ ปริมาณ และขั้นตอนการเกิดของเสีย

 

ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง>>

 • การรีไซเคิล waste solvent ซึ่งใช้สําหรับล้างสีและขจัดคราบน้ํามันโดยเครื่องรีไซเคิลการกลั่นขนาดเล็ก → ต้นทุนซื้อตัวทําละลายบริสุทธ์ิและค่าบําบัดของเสียลดลง 4.4ล้านเยนต่อปี

 • แนะนําเครื่องรีไซเคิลแบบระเหยเพื่อลด wasted liquid →​ ค่าการบําบัดของเสียลดลง 5.5ล้านเยนต่อปี

 • ติดตั้งเครื่องอัดพลาสติกเพื่อลดขยะพลาสติก → จํานวนลดลงครึ่งหน่ึงของปีที่แล้วเนื่องจากความสามารถในการบรรทุกได้รับการปรับปรุงแล้ว

 • เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็น LED พร้อมติดตั้งเครื่อง cyclic control ในคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศเพื่อการประหยัดพลังงาน → ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 30% จากช่วงก่อนหน้า

 • แยกขยะอย่างเคร่งครัดและบางส่วนสามารถขายได้ → ค่าธรรมเนียมการบําบัดขยะลดลง1.2ล้านเยนต่อปี

Valuables

有価物買取

ขยะอุตสาหกรรมต่อไปนี้มักจะถือเป็นของมีค่า เราขอให้คุณปรึกษาเราเกี่ยวกับวัสดุเหล่าน้ีจากท่ีแต่ก่อนเคยคิดว่าของเสียทางอุตสาหกรรมไม่มีมูลค่า ในปัจจุบันถือเป็นของมีค่าเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและราคาตลาดในปัจจุบัน

 • Metal Scrap, Blasted Powder

 • Waste Drum

 • Waste Oil

 • Waste Solvent 

 • Waste Plastics

 • Animal & Plant Residue Waste etc.

ブース清掃

ทําความสะอาดโรงบําบัดน้ํา ・ บูพ่นสี

เราจัดเตรียมกระบวนการท้ังหมดสําหรับการทําความสะอาดโรงบําบัดของเสียและบูธพ่นสี

การบํารุงรักษาตามระยะเวลาจะรักษาประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือน้ันๆ

การทําความสะอาดดําเนินการโดยผู้เช่ียวชาญเพื่อให้มั่นใจว่าจะดําเนินการได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

โดยทั่วไปเราจะจัดให้มีการทําความสะอาดสถานที่ดังต่อไปนี้:

 • Water Treatment Facility

 • Paint Booth

 • Gauge Booth

 • Planting Line

 • Gutter        etc.

กากตะกอนทั้งหมดจะถูกรีไซเคิล
กากตะกอนอินทรีย์ → การคายน้ํา → ปุ๋ย
ตะกอนอนินทรีย์ → การเผา & การลดปริมาตร → รีไซเคิลขี้เถ้าเป็นวัตถุดิบ

株式会社サンアップ
bottom of page